Przedmiotowy system oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS PIERWSZYCH, DRUGICH I TRZECICH

KONIECZNE SKŁADNIKI OCENY (KSO)
(Oceny te w dzienniku internetowym oznaczone są na czerwono):

1.      Minimum dwa wypracowania klasowe w semestrze sprawdzające umiejętności wymagane na egzaminie maturalnym tj. interpretacja tekstu poetyckiego lub rozprawka problemowa ( w tym wypracowanie z próbnego egzaminu maturalnego)

2.      Minimum dwa testy na czytanie ze zrozumieniem w semestrze, przeprowadzane w klasie w formie sprawdzianu (w tym czytanie ze zrozumieniem z próbnego egzaminu maturalnego)

3.      Sprawdzian ze znajomości każdej epoki literackiej po skończeniu jej omawiania

4.      Wypowiedź ustna (dotycząca bieżącego materiału lub będąca problemową analizą wskazanego tekstu kultury – literackiego lub ikonicznego lub popularnonaukowego z zakresu wiedzy o języku)

5.      Sprawdzian ze znajomości treści lektury oznaczonej w podstawie programowej na IV etapie edukacji gwiazdką

W szczególnej sytuacji nauczyciel może przesunąć jeden ze sprawdzianów z pkt.1. lub 2. na drugi semestr.

Do liczenia sredniej arytmetycznej KSO bieże się pod uwagę wszystkie sprawdziany przeprowadzone w klasie.

Ocena z poprawy powyższych typów zadań ma taka samą rangę jak ocena poprawiana !

DODATKOWE SKŁADNIKI OCENY (DSO) np.:

1. Udział w różnego rodzaju konkursach o charakterze polonistycznym

2.      Aktywność na lekcji

3.      Znajomość lektur (sprawdzian z lektury oznaczonej w podstawie programowej gwiazdką ma rangę oceny czerwonej

4.      Prezentacja multimedialna

5.       Wypowiedź pisemna różnego rodzaju

6.       Recytacja wierszy

7.       Praca indywidualna i grupowa

8.       Inne, np. sporządzanie notatek

Powyższe oceny są zależne od charakteru klasy i sytuacji nauczyciela uczącego!

 

PROGI PROCENTOWE OBOWIAZUJĄCE NA SPRAWDZIANACH I WYPRACOWANIACH KLASOWYCH:

Niedostateczny – 0% - 49%

Dopuszczający – 50% - 64%

Dostateczny – 65% - 79%

Dobry – 80% - 92%

Bardzo dobry – 93% - 97%

Celujący – 98%-100%

ŚREDNIA WAŻONA:

I semestr – średnia arytmetyczna KSO x 0,7 + średnia arytmetyczna DSO x 0,3

II semestr – 0,3 x ocena za I semestr + średnia arytmetyczna KSO z II semestru x 0,5 + 0,2 x średnia arytmetyczna DSO z II semestru


Ocenę semetralną i roczną nauczyciel przedmiotu może zaokrąglić po uwzględnieniu zaangażowanie ucznia w przedmiot języka polskiego.

PROGI OCEN SEMESTRALNYCH:

Niedostateczny – 1,0 - 1,99

Dopuszczający – 2,0 – 2,99

Dostateczny – 3,0 – 3,99

Dobry – 4,0 – 4,99

Bardzo dobry – 5,0 – 5,79

Celujący – 5,8 – 6,0

Podwyższenie oceny semestralnej wystawionej przez nauczyciela jest możliwe w formie pracy pisemnej obejmującej wiedzę i umiejętności z całego semestru. Uczeń, zanim przystąpi do pracy, zobowiązany jest wypełnić procedury zapisane w szkolnym systemie oceniania. Praca ucznia oceniana będzie przez nauczyciela uczącego go i niezależnie przez drugiego polonistę L LO, według kryteriów zapisanych powyżej.

 

WYMAGANIA RAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

Ocena niedostateczna – odtwarzanie wiadomości bez związku z poleceniem; brak analizy; nie podejmowanie próby trafnej interpretacji; brak porządkowania treści; język uniemożliwiający zrozumienie czy odczytanie sensu wypowiedzi.

Ocena dopuszczająca – częściowe, niepełne odtwarzanie wiadomości; próba analizy; umiejętność powierzchownej, odtwórczej interpretacji; rozumienie treści programowych na poziomie dosłownym; nieporadne porządkowanie treści; język ubogi, schematyczny.

Ocena dostateczna – wystarczające odtwarzanie wiadomości; poprawna, choć ograniczona do najistotniejszych aspektów, analiza tekstów; umiejętność odtwórczej interpretacji; rozumienie treści programowych na poziomie dosłownym; logiczne porządkowanie treści; język schematyczny, na ogół poprawny.

Ocena dobra – funkcjonalne odtwarzanie wiadomości; celowa analiza tekstów, umiejętność odtwórczej, ale także samodzielnej interpretacji; rozumienie treści programowych na poziomie dosłownym i przenośnym; umiejętność logicznego wnioskowania, uogólniania i porządkowania treści; sądy własne i odtwórcze; poprawny i dość urozmaicony język.

Ocena bardzo - funkcjonalne odtwarzanie wiadomości; pogłębiona i celowa analiza tekstów, umiejętność wnikliwej, samodzielnej interpretacji; rozumienie treści programowych na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym; umiejętność posługiwania się różnorodnymi kontekstami; umiejętność logicznego wnioskowania i uogólniania; świadome porządkowanie treści; samodzielność sądów; w pełni poprawny i urozmaicony język.

Ocena celująca – wiedza erudycyjna i swobodne jej wykorzystywanie; pogłębiona, celowa i oryginalna analiza tekstów; umiejętność wnikliwej i dojrzałej interpretacji; rozumienie treści programowych na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym; umiejętność posługiwania się różnorodnymi kontekstami; umiejętność logicznego wnioskowania i uogólniania; świadome porządkowanie treści; samodzielność sądów; w pełni poprawny i urozmaicony język.