Zadania na egzamin ustny z języka polskiego. Matura 2013/2014

Literatura.
1. Czas dzieciństwa. Ukaż rolę tego motywu w kreacji bohatera i świata przedstawionego w wybranych utworach epickich XIX, XX i /lub XXI wieku.
2. Motywy i postawy bajroniczne i werteryczne w polskiej literaturze romantycznej. Zbadaj, na ile twórczość G. Byrona i J.W. Goethego inspirowała polskich romantyków. .
3. Proza poetów. Na przykładzie eseistyki Miłosza i Herberta (lub innych) rozważ zależności między ich twórczością liryczną a utworami niepoetyckimi. .
4. Metropolie realistów i naturalistów. Przedstaw rolę, jaką odgrywa miasto w powieściach wielkich twórców tych dwóch nurtów. .
5. Przedstaw, w oparciu o wybrane utwory, jak poeci oceniali czasy, w których żyli. .
6. Przedstaw sposoby kreacji świata przedstawionego w wybranych utworach prozy iberoamerykańskiej. .
7. Realizm magiczny w literaturze polskiej i obcej (np. G.G. Marquez i O. Tokarczuk). Pokaż podobieństwa i różnice w kreacji bohaterów i świata przedstawionego. .
8. Spisek i konspiracja jako temat dzieł literatury polskiej i obcej. Prześledź sposoby realizowania tego tematu w wybranych utworach. .
9. Losy polskiego emigranta jako temat literatury romantycznej i współczesnej. Przedstaw i porównaj sposób ukazywania tego zagadnienia. .
10. Topika miłości w liryce na przestrzeni wieków. Scharakteryzuj poetyckie sposoby wyrażania uczuć, sięgając do twórczości autorów z różnych epok. .
11. Kulinaria w literaturze, ich funkcje i sposoby opisywania. Omów temat wykorzystując utwory z różnych epok. .
12. Symbolika liczb, jej rodowód i funkcje w literaturze. Przedstaw temat wykorzystując utwory z różnych epok. .
13. Wielkie dzieła literatury polskiej w homiliach Jana Pawła II. Określ kontekst i cele odwołań do tych dzieł. .
14. Więzienie jako temat i motyw literacki w epice i dramacie. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane utwory. .
15. Skandale literackie XIX i XX wieku. Analizując wybrane dzieła, poszukaj odpowiedzi na pytanie o przyczyny wzburzenia, jakie wywołały. .
16. Przedstaw różne rodzaje zdrady i sposoby jej ukazywania w literaturze polskiej i powszechnej. .
17. Wizja polskiej historii i portret Polaków w twórczości Jacka Kaczmarskiego. Przedstaw temat wykorzystując różne teksty poety i pieśniarza. .
18. Polska literatura profetyczna. Określ jej znaczenie dla kultury narodu i omów środki artystycznego wyrazu. .
19. Pedagog jako bohater literacki. Scharakteryzuj różne portrety i omów funkcje tego typu postaci w wybranych tekstach prozatorskich. .
20. Lekarz jako bohater literacki. Scharakteryzuj różne portrety i omów funkcje tego typu postaci w wybranych tekstach prozatorskich. 21. .
22. Przedstaw portret detektywa w literaturze i sposób jego kreowania w różnych utworach. .
23. Zbadaj, jaką rolę pełni literatura piękna w rozwoju i popularyzowaniu myśli filozoficznej. Wykorzystaj utwory z XIX i/lub XX wieku. .
24. Przyroda ojczysta jako temat, motyw, źródło inspiracji artystycznych. Rozwiń temat, odwołując się do znanych Ci utworów z wybranych epok. .
25. Na podstawie utworów z jednej lub wielu epok przedstaw stereotyp Polaka funkcjonujący w rodzimej literaturze. .
26. Utopie i antyutopie w literaturze - sposób kreowania i ich funkcje. Omów na wybranych przykładach. .
27. Jak literatura pokazuje przełom światopoglądowy człowieka? Przedstaw problem na wybranych utworach prozatorskich i/lub poetyckich. .
28. Przejawy ironii i jej funkcje w literaturze. Przedstaw zagadnienie, uwzględniając utwory literackie z kilku epok. .
29. Różne obrazy współczesnej wsi polskiej utrwalone w literaturze po II wojnie światowej. Prześledź temat w oparciu o wybrane teksty prozatorskie. .
30. Matka jako bohater literacki. Scharakteryzuj różne portrety i omów funkcje tego typu postaci w wybranych tekstach prozatorskich. .
31. Przedstaw motyw "teatru świata" i jego funkcjonowanie w dziełach literackich wybranych dwóch epok. .
32. Przyroda wiosenna/letnia/jesienna/zimowa. Przedstaw różne sposoby jej opisywania w wybranych utworach literackich. .
33. Reformatorzy teatru. Zaprezentuj nowatorskie dokonania wybranych twórców XX wieku na przykładzie wybranych tekstów scenicznych. .
34. Liryczne biografie. Przedstaw różne sposoby mówienia o swoim życiu podmiotów lirycznych w wybranych utworach poetyckich kilku autorów. .
35. Omów przyczyny samotności i rolę tego stanu w życiu bohaterów literackich. Wykorzystaj wybrane utwory. .
36. Relacje między powieścią historyczną a źródłem historycznym. Zbadaj ten problem posługując się przykładami kilku różnych utworów. .
37. Porównaj sposób kreowania świata przedstawionego w XIX-wiecznej powieści realizmu krytycznego i w powieści realizmu socjalistycznego (socrealizmu). .
38. Neoklasycyzm w literaturze. Ukaż obecność tego nurtu w wybranych tekstach współczesnego twórcy (np. Z. Herberta). .
39. W oparciu o wybrane utwory porównaj obrazy Warszawy przedstawione w literaturze XIX, XX i XXI wieku. .
40. Ojczyzna, patriota, patriotyzm - prześledź sposób funkcjonowania tych pojęć i ich znaczenie w literaturze i publicystyce polskiej dwóch wybranych epok. .
41. Realistyczna, magiczna, fantastyczna... Omów różne sposoby kształtowania przestrzeni w wybranych utworach literackich.
42. Zaprezentuj związki manifestów i programów literackich z tendencjami dwóch wybranych epok literackich. .
43. Portret mieszczanina - sposoby jego kreacji i funkcje w literaturze polskiej i powszechnej. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów. .
44. Biografia własna artysty jako tworzywo literackie. Przedstaw temat wykorzystując utwory wybranych autorów dawnych i/lub współczesnych. .
45. Metafizyczny związek miłości i śmierci. Prześledź wzajemne przenikanie się tych motywów w poezji barokowej, romantycznej i/lub młodopolskiej. .
46. Wykaż obecność nurtu franciszkańskiego w poezji dawnej i współczesnej i omów jego znaczenie. .
47. Alpy jako inspiracja i obiekt fascynacji polskich poetów romantycznych. Przedstaw temat, odwołując się do poezji i epistolografii epoki. .
48. Prześledź, jak funkcjonuje wątek sybirski w literaturze polskiej XIX i XX wieku. .
49. Rozważ, wykorzystując różne przykłady, przyczyny popularności współczesnego reportażu. Jakie tematy podejmuje? Jaką funkcję spełnia? .
50. Rozmowy człowieka z Bogiem w literackim przekazie twórców różnych epok. Przedstaw temat w oparciu o wybrane utwory. .
51. Twórczość Jana Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów. .
52. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania tego typu portretów w literaturze i ich funkcje. .
53. Folklor jako inspiracja pisarzy w różnych epokach. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. .
54. Na wybranych przykładach z różnych epok objaśnij funkcję konwencji onirycznej w kreowaniu świata przedstawionego. .
55. Twórczość literacka Jana Pawła II. Omów problemy współczesnego świata i sposoby ich ukazywania w wybranych utworach poetycznych, dramatycznych i epickich Ojca Świętego. .
56. Science fiction a fantasy. Odwołując się do wybranych przykładów literackich, przedstaw podobieństwa i różnice w kreacji świata przedstawionego obu odmian gatunkowych. .
57. Tytuł, motto, ostatnia scena jako klucze do interpretacji dzieła. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. .
58. Biesiady, wesela, bale - przedstaw rolę tego motywu w wybranych utworach literatury polskiej i/lub obcej. .
59. Polska pieśń narodowa. Omów jej odmiany, funkcje i związki z dziejami narodu. .
60. Motyw rodzimej rzeki (np. Wisły, Niemna) w literaturze polskiej. Prześledź różne sposoby prezentacji tego elementu krajobrazu i jego funkcje w utworze, wykorzystując różne teksty epickie i/lub liryczne. .
61. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze polskiej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. .
62. O niebezpieczeństwach lub pożytkach czytania. Przedstaw, wykorzystując wybrane utwory, wpływ lektury na osobowość i losy bohaterów literackich. .
63. Przedstaw twórczość wybitnego pisarza współczesnego wybranego spośród twórców literatury powszechnej. Wykaż uniwersalne i specyficzne cechy jego dzieł. .
64. Prowincja jako motyw i temat w literaturze. Rozważ, jaką funkcję pełni ten element świata przedstawionego w wybranych utworach literatury polskiej i obcej. .
65. Dzieła Szekspira jako tworzywo i inspiracja dla twórców polskiej literatury. Omów temat w oparciu o wybrane dzieła. .
66. Pieniądz i jego rola w życiu bohaterów literackich. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok literackich. .
67. Zachwycenie światem i lęk przed światem w literaturze polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach, jak polscy twórcy wyrażali te uczucia. .
68. Scharakteryzuj różne portrety kobiet w literaturze polskiej XIX, XX i/lub XXI wieku. .
69. Od herosa do pantoflarza. Obraz mężczyzny w wybranych utworach literatury polskiej i obcej. .
70. Poeci wyklęci w literaturze polskiej i obcej różnych epok. .
.
Korespondencja sztuk.
70. Artystyczne wizje rzeczywistości prowincjonalnych miasteczek. Przeanalizuj temat, odwołując się do literatury i malarstwa różnych epok. .
71. Inspiracje biblijne w sztuce dawnej i współczesnej. Porównaj sposoby nawiązywania do motywów, fabuł i postaci biblijnych w dawnych i współczesnych tekstach kultury. .
72. Mitologia grecka jako źródło motywów w literaturze i sztuce. Omów i porównaj wybrane teksty kultury. .
73. Inspiracje literackie w twórczości współczesnych zespołów muzycznych. Omów cel i funkcje tego typu zabiegów artystycznych. .
74. Sposoby przedstawiania tradycji sarmackiej w literaturze i sztuce XIX i XX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach. .
75. Dialog z tradycją romantyczną w filmie i literaturze XX i/lub XXI wieku. Omów temat na wybranych przykładach. .
76. Polskie powstania narodowe jako temat literatury i sztuki. Omów sposób przedstawiania tego zagadnienia w wybranych tekstach kultury. .
77. Ból i choroba jako inspiracja i temat w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie odwołując się do wybranych utworów literackich, filmowych czy malarskich. .
78. Szpital, więzienie, dom poprawczy jako metafory opisu świata. Ukaż, w jaki sposób podejmuje je literatura, teatr czy film. .
79. Spełnione i niespełnione marzenia. Przedstaw, w oparciu o wybrane przykłady, jaką funkcję pełni motyw w kreacji bohatera literackiego i filmowego. .
80. Od sufrażystek do feministek. Przedstaw, jak zmienia się kreacja kobiety wyzwolonej w literaturze i sztuce, od XIX do XXI wieku. .
81. Zwierzę jako bohater literacki i filmowy. Wyjaśnij, jaką rolę pełnią zwierzęta w kreacji świata przedstawionego. .
82. Pracoholicy, yuppie, pampersi, pokolenie X, pokolenie JP2. Analizując wybrane przykłady literackie i filmowe przedstaw i skonfrontuj ze sobą postawy młodego pokolenia. .
83. Faustyzm w literaturze, teatrze, malarstwie i filmie. Jak postawa ta jest pokazywana przez różne dziedziny sztuki. .
84. Symbolika lewej i prawej strony. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane dzieła literackie i malarskie średniowiecza i/lub romantyzmu. .
85. Kultura, tradycje i obyczaje rdzennej ludności Ameryki Płn./ Ameryki Płd./ Azji/ Afryki jako temat literatury i innych sztuk. Przedstaw różne ujęcia tematu, odwołując się do wybranych tekstów kultury. .
86. Tatry jako inspiracja i temat dla literatury i malarstwa polskiego. Prześledź motyw w oparciu o wybrane dzieła. .
87. Zaprezentuj specyficzne cechy pejzażu romantycznego opisanego w literaturze i przedstawionego w malarstwie europejskim. .
88. Inspiracje malarskie w poezji Jacka Kaczmarskiego. Ukaż sposób ich przedstawiania i funkcje, jakie pełnią w wybranych tekstach . .
89. Różne obrazy i funkcje motywu ogrodu w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach. .
90. Codzienność, zwykłe życie jako temat różnych tekstów kultury. Omów sposoby jego przedstawiania na wybranych przykładach. .
91. "Osobowość totalitarna". Scharakteryzuj i oceń ten typ bohatera w oparciu o wybrane dzieła literackie i filmowe. .
92. Absurd jako składnik ludzkiej egzystencji. Omów sposoby pokazywania tego tematu przez współczesnych artystów z różnych dziedzin sztuki i literatury. .
93. Zaprezentuj różne ujęcia motywu drogi i wędrówki w literaturze, malarstwie i filmie. Omów jego funkcje. .
94. Opisz i porównaj różne sposoby przedstawienia bohatera chłopskiego przez literaturę i malarstwo Młodej Polski. .
95. Portrety cudzoziemców w polskiej literaturze i w filmie. Omów, na podstawie wybranych utworów, sposób przedstawiania postaci i ich stosunku do polskiej kultury. .
96. Przedstaw i scharakteryzuj sposób portretowania dekadenta w różnych tekstach kultury XIX i XX wieku. .
97. Obłęd i szał. Omów różne sposoby przedstawiania tych motywów w literaturze i filmie oraz ich funkcje. .
98. Być albo mieć to alternatywa, przed którą staje każdy człowiek. Porównaj portrety bohaterów literackich i filmowych, którzy dokonywali takich wyborów. .
99. Czym może być dla bohaterów literackich i filmowych dom rodzinny? Rozważ problem, odwołując się do znanych Ci dzieł. .
100. Zaprezentuj sposoby i mechanizmy "mityzacji rzeczywistości" w dziełach wybranych twórców: prozaików, poetów oraz malarzy i reżyserów. .
101. Omów funkcje i formy wykorzystania alegorii w literaturze i sztuce średniowiecza. .
102. Spróbuj odczytać symbolikę dramatów S. Wyspiańskiego i malarstwa J. Malczewskiego jako odbicie świadomości Polaków na przełomie XIX i XX wieku. .
103. Wykaż podobieństwa pomiędzy ekspresjonistycznymi środkami wyrazu w twórczości dramatycznej i w malarstwie Witkacego. .
104. Zabytki architektoniczne - katedry, zamki, twierdze, itp. Ukaż sposób ich przedstawiania i funkcje, jakie pełnią w wybranych tekstach kultury. .
105. Dzieło literackie a jego ekranizacja. Omów zagadnienie adaptacji filmowej, jej możliwości, ograniczenia, rolę w kulturze - na przykładzie wybranych utworów literackich i filmów polskich. .
106. Tragedie Szekspira jako tworzywo i inspiracja dla współczesnych twórców filmowych. Omów temat w oparciu o wybrane filmy i adaptacje. .
107. Omów i porównaj różne koncepcje artysty i sztuki w trzech okresach kultury.
108. Moje miasto inspiracją dla artystów. Jak literatura, malarstwo i muzyka opisują wygląd i atmosferę ulubionych przez Ciebie miejsc? Przedstaw na wybranych przykładach..
109. Sposób przedstawiania postaci historycznych w polskiej literaturze i malarstwie. Zaprezentuj temat w oparciu o wybrane dzieła twórców polskich. .
110. Ubiór jako rekwizyt w malarstwie i literaturze. Wykorzystaj odpowiednie przykłady, by określić rolę, jaką spełnia eksponowanie tego tematu w dziele. .
111. Bohaterowie literaccy w obcowaniu z dziełami sztuki. Wyjaśnij, jak autorzy przedstawiali swoisty proces komunikacji między człowiekiem a dziełem sztuki. .
112. Holocaust w literaturze i filmie. Czym jest ten temat dla współczesnych artystów i jak jest przez nich pokazywany? .
113. Technika komputerowa i rzeczywistość wirtualna - nowe możliwości i sposoby kreowania świata przedstawionego we współczesnej literaturze i filmie. Zaprezentuj temat w oparciu o kilka wybranych przykładów. .
114. Nurt cyberpunkowy - jedna z odmian współczesnej kultury. Przedstaw cechy charakterystyczne, omawiając wybrane teksty literackie, filmy, muzykę i grafikę. .
115. Mity narodowe i sposób ich prezentacji w literaturze i sztuce polskiej i/lub europejskiej XX wieku. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów. .
116. Prześledź sposób przedstawiania toposu tańca w literaturze, plastyce i filmie. Omów jego funkcje. .
117. Impresjonizm - zjawisko malarskie i literackie. Omów na wybranych przykładach; porównaj środki wyrazu właściwe dla każdej z tych sztuk. .
118. Omów zjawisko kiczu w sztuce XX i XXI wieku, odwołując się do wybranych przez Ciebie tekstów kultury. .
119. Komiks jako przejaw kultury obrazkowej charakterystycznej dla czasów współczesnych. Zbadaj specyficzne cechy tego gatunku "literackiego"..
120. Różne sposoby i cele parodiowania dzieł literackich i malarskich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. .
121. Oceń wpływ malarstwa Jana Matejki na ukształtowanie historycznej wyobraźni Polaków. Wykorzystaj wybrane teksty literackie i publicystyczne. .
122. Różne sposoby przedstawiania postaci Madonny w literaturze i sztuce dawnej i współczesnej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. .
123. Uprzedmiotowienie człowieka w literaturze i sztuce współczesnej (np. Tadeusz Kantor, Andrzej Wróblewski, Tadeusz Różewicz). Omów i zinterpretuj problem na wybranych przykładach. .
124. Współczesne interpretacje sceniczne dramatów powstałych przed rokiem 1918. Zanalizuj wybrane spektakle teatralne i/lub telewizyjne. .
125. Literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów sposoby opisywania i pokazywania tego tematu. .
126. Sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw i porównaj sposoby prezentacji. .
127. Postać rycerza i motyw rycerskiej walki w literaturze i sztuce. Omów sposoby prezentowania tego tematu w wybranych tekstach kultury dawnych i współczesnych..
128. Motyw anioła w literaturze i sztuce. Omów jego funkcje na wybranych przykładach. .
129. Miejsce Żydów w kulturze polskiej. Przedstaw to zagadnienie, wykorzystujac wybrane przykłady z literatury i sztuk plastycznych. .
130. "Człowiek z marginesu" jako bohater współczesnej literatury i filmu. Omów sposób portretowania na wybranych przykładach. .
.
Język.
131. Żargon zawodowy informatyków. Omów zagadnienie, wskazując na specyficzne cechy języka i stylu. .
132. Język internautów. Zbadaj jego funkcjonalność oraz przedstaw sposoby tworzenia specyficznego słownictwa i frazeologii. .
133. Omów perswazyjne funkcje języka na przykładzie wybranych przemówień Jana Pawła II. .
134. Porównaj felietony Bolesława Prusa i wybranego współczesnego publicysty. Zwróć uwagę na sposób przedstawiania współczesnej autorom tematyki i stopień nasycenia ich tekstów funkcją perswazyjną. .
135. Specyfika i funkcje języka familijnego. Omów zagadnienie na podstawie materiału językowego zebranego we własnej lub/i zaprzyjaźnionej rodzinie. .
136. Wieloznaczność i homonimia źródłem dowcipu językowego. Omów zjawisko, odwołując się do przykładów literackich i języka potocznego. .
137. Omów i oceń język porad kierowanych do kobiet i mężczyzn we współczesnych czasopismach. .
138. Dokonaj analizy słownictwa wybranego czasopisma specjalistycznego. .
139. Dokonaj analizy językowej i stylistycznej tekstów piosenek wybranego zespołu. .
140. Dokonaj analizy językowej i stylistycznej kilku wybranych manifestów literackich. .
141. Omów funkcje różnych środków językowych w literackich opisach przyrody wybranych z dziewiętnastowiecznej prozy. .
142. Gra słów jako przejaw kunsztu poetyckiego i sprawności językowej. Omów to zagadnienie, ilustrując je przykładami z wybranych tekstów literackich. .
143. Wpływ wybranego języka obcego na słownictwo doby staropolskiej. Omów to zagadnienie, wykorzystując wybrane teksty kultury staropolskiej. .
144. Współczesne zapożyczenia językowe. Omów problem i oceń zasadność najnowszych zapożyczeń w języku polskim. .
145. Na wybranych przykładach scharakteryzuj język sprawozdań sportowych radiowych czy telewizyjnych. .
146. Prześledź język reklam pod kątem aluzji i skojarzeń z różnymi aspektami kultury i obyczajowości narodowej. .
147. Zaprezentuj język prasy sportowej i oceń go pod względem poprawności językowej. .
148. Scharakteryzuj język bohaterów wybranego serialu telewizyjnego (sitkomu), biorąc pod uwagę leksykę, frazeologię i składnię. .
149. Awans polszczyzny potocznej we współczesnej literaturze i filmie. Przedstaw temat w oparciu o zebrany materiał językowy. .
150. Zanalizuj przyczyny i mechanizmy powstawania błędów językowych w prasie codziennej. Dokonaj ich kategoryzacji. .
151. Współczesna gwara warszawska a gwara w utworach Wiecha-Wiecheckiego. Porównaj cechy języka, wykorzystując felietony i zebrany materiał dokumentacyjny. .
152. Od listu do e-maila i SMS-a. Porównaj język i styl dawnej i współczesnej korespondencji prywatnej, wykorzystując zebrany przez siebie materiał. .
153. Neologizmy i zapożyczenia w języku sprawozdawców sportowych. Omów temat, wykorzystując zebrany materiał. .
154. Język akwizytorów i ulicznych sprzedawców. Scharakteryzuj różne zjawiska dotyczące słownictwa, frazeologii, składni a także intonacji w procesie artykulacji. .
155. Różne typy słowotwórcze i funkcje zdrobnień oraz zgrubień w słownictwie polskim. Przedstaw zagadnienie na zebranym materiale. .
156. Język poetów Awangardy Krakowskiej. Przedstaw na wybranych przykładach cechy wyróżniające ten rodzaj wypowiedzi poetyckiej. .
157. Język prezenterów radiowych wybranej radiostacji jako współczesna odmiana stylu publicystycznego. Omów temat na podstawie zgromadzonego materiału. .
158. Tytuły i nagłówki prasowe. Omów ich język, inspiracje i funkcje. .
159. Dokonaj analizy znaczących nazwisk bohaterów literackich i omów ich funkcje. Odwołaj się do konkretnych przykładów. .
160. Zaprezentuj sposoby mówienia o miłości (prezentowania uczuć) w literaturze w różnych okresach literackich. .
161. Język na usługach ideologii. Omów to zjawisko wykorzystując powojenne teksty literackie i publicystyczne. .
162. Zanalizuj język poezji lingwistycznej w oparciu o wybrane wiersze poetów zaliczanych do tego nurtu. .
163. Norma językowa a kryterium uzualne. Prześledź pod tym kątem zmiany, jakie zachodzą w języku polskim przez ostatnie 30 lat. .
164. Omów specyficzne cechy języka mówionego Twoich rówieśników. Zanalizuj zgromadzony materiał źródłowy. .
165. Omów język wybranych postaci literackich ze szczególnych uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter. .
166. Scharakteryzuj różne typy stylizacji językowej i ich funkcje na przykładzie literatury współczesnej. .
167. Funkcje stylizacji modlitewnych w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. .
168. Etykieta językowa różnych czasów i środowisk. Zanalizuj wybrane przykłady literackie i nieliterackie. .
169. Zbadaj przyczyny pojawiania się w języku wyrazów modnych. Zanalizuj przykłady ze współczesnej polszczyzny. .
170. Zanalizuj i oceń najciekawsze nazwy sklepów, kawiarni i restauracji w Twojej miejscowości/ dzielnicy. Wyjaśnij, jakie tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny znalazły w nich odzwierciedlenie. .
171. Sztuka przemawiania w dawnej Polsce. Przedstaw chwyty retoryczne charakterystyczne dla przemówień w staropolszczyźnie. Wykorzystaj teksty różnych epok. .
172. Zanalizuj i oceń pod kątem wartości retorycznej wybrane przemówienia sejmowe polskich polityków. .
173. Bunt jako postawa wobec świata. Przedstaw jego podłoze, przejawy, sens i konsekwencje, odnosząc się do wybranych przykladów literackich
174. Uniwersalna symbolika i język opisu herbów na podstawie wspólczesnych emblematów sportowych
175. Rózne ujęcia motywu Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykladach.