PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII w L Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy Obowiązuje od 1 września 2008 r. Uczeń ma obowiązek posiadać na lekcji wymagane przez nauczyciela pomoce naukowe, uczestniczyć w zajęciach oraz swoim zachowaniem nie utrudniać prowadzenia lekcji. Ocenianiu podlegają wiadomości i umiejętności uczniów z biologii w zakresie objętym programem nauczania realizowanym w danej klasie zgodnym z podstawą programową i standardami wymagań egzaminacyjnych. Sprawdzanie osiągnięć i ocenianie uczniów opiera się na wymaganiach programowych z biologii. Ocenianiu podlega bieżąca praca ucznia w formie odpowiedzi ustnych i pisemnych. Oceniane są: odpowiedzi ustne, sprawdziany, kartkówki, prace domowe, zeszyt przedmiotowy, ćwiczenia, umiejętności manualne (np. umiejętność wykonywania rysunków obserwowanych obrazów mikro- i makroskopowych, mikroskopowanie), umiejętność organizowania własnego warsztatu pracy, korzystania z różnych źródeł informacji, analizowanie materiałów źródłowych, umiejętność współpracy w grupie ( np. udziału w zajęciach warsztatowych), doświadczenia prowadzone podczas lekcji lub poza obowiązującymi zajęciami, planowanie i prowadzenie obserwacji biologicznych, analizowanie wyników obserwacji i doświadczeń, planowanie i przeprowadzanie wywiadów czy ankiet dotyczących problemów biologicznych, prezentacje problemów biologicznych w formie np. wystawy, gazetki, plakatu, referatu, filmu, inscenizacji, prezentacji multimedialnej, opracowania modeli biologicznych i prac graficznych, przygotowanie i aktywny udział w seminariach i dyskusjach problemowych, prace o charakterze projektowym, aktywność na lekcji i w zajęciach pozalekcyjnych, prezentacja sprawozdań z tych zajęć, zajęcie wysoko punktowanych miejsc w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, umiejętność koncentracji, sposoby wypowiadania się ucznia na zajęciach itp., ocenianiu mogą podlegać prace grupowe (wszyscy uczniowie otrzymują taką samą ocenę lub otrzymują różne oceny, zależnie od ich wkładu pracy. Pisemne sprawdziany, kartkówki, prace domowe, sprawozdania z prowadzonych obserwacji, doświadczeń, prace projektowe, odpowiedzi ustne i itp. są pracami samodzielnymi. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Prace domowe są przyjmowane w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. W uzasadnionych przypadkach termin może zostać przez nauczyciela przedłużony. Jeżeli uczeń nie odda pracy w terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną. Za brak podręcznika na lekcji uczeń otrzymuje minus. Trzykrotny brak podręcznika - ocena niedostateczna. Uczeń otrzymuje pierwszą ocenę nie później niż w połowie semestru. W semestrze przeprowadza się, co najmniej jeden sprawdzian pisemny. Wiadomości i umiejętności ucznia oceniane są zgodnie z sześciostopniowa skalę ocen. Każda ocena wystawiona uczniowi jest wpisywana do dziennika lekcyjnego i internetowego. Każda ocena jest uwzględniana przy wystawianiu oceny końcowej na semestr. Stosuje się następujące progi punktowe przy wystawianiu ocen ze sprawdzianów: procenty ocena 0-39% 1 40-60% 2 61-80% 3 81-90% 4 91-100% 5 Warunkiem otrzymania oceny celującej jest: prawidłowe rozwiązanie zadania (zadań) na ocenę celującą otrzymanie oceny bardzo dobrej za rozwiązanie pozostałych zadań Aktywność ucznia na zajęciach może zostać oceniona w formie oceny, + lub -. Plusy i minusy nie znoszą się. Są liczone oddzielnie. Za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Sześć plusów - ocena celująca Pięć plusów - ocena bardzo dobra Cztery plusy - ocena dobra Trzy plusy - ocena dostateczna Uczeń może zgłosić następującą liczbę nieprzygotowań w semestrze: jedno, gdy biologia jest realizowana w wymiarze jednej godziny w tygodniu; dwa, gdy biologia jest realizowana w wymiarze co najmniej dwóch godzin w tygodniu. Listę uczniów nieprzygotowanych do lekcji sporządza dyżurny klasy i przekazuje nauczycielowi przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku zgłoszenia nieprzygotowania przekraczającego limit nieprzygotowań w semestrze, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń bez uzasadnienia spóźniający się na lekcję, a nie wpisany na w/w listę nie może zgłosić nieprzygotowania. Nie można zgłaszać nieprzygotowania na zapowiedzianych wcześniej kartkówkach, lekcjach powtórzeniowych i utrwalających przerobiony materiał. Uczeń może zostać wyznaczony na lekcji do odpowiedzi ustnej obejmującej materiał trzech ostatnich lekcji, pracę domową i podstawowe wiadomości z aktualnie realizowanego działu programowego. Pisemny sprawdzian jest zapowiadany na tydzień przed jego przeprowadzeniem i wpisany do dziennika lekcyjnego. Na lekcji może odbyć się niezapowiedziana kartkówka (10-15 minutowa) obejmująca materiał trzech ostatnich lekcji oraz pracę domową. Sposób przeliczania punktów uzyskanych podczas sprawdzianu na oceny jest ustalany przez nauczyciela i zależy od rodzaju i trudności zadań. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela w celu zaliczenia sprawdzianu. Nieobecności na sprawdzianie oraz jego niezaliczenie, jest traktowane jako brak oceny, co skutkuje wpisaniem w miejsce oceny podczas wyliczania średniej ważonej cyfry "0". Dwukrotna nieobecność ucznia, w semestrze, na zapowiedzianych sprawdzianach powoduje utratę przez ucznia 0,5 z wyliczonej na semestr średniej ważonej. Jedynym usprawiedliwieniem będzie zaświadczenie lekarskie i średnia nie zostanie obniżona. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny z danego sprawdzianu. W przypadku dłuższej nieobecności spowodowanej przyczynami losowymi uczeń ma obowiązek zaliczenia pisemnych sprawdzianów w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Na ich podstawie wystawiana jest ocena końcowa. Zaliczenie zaległych sprawdzianów odbywa się w terminie ustalonym przez nauczyciela (w zależności od rodzaju sprawdzianu): kartkówek - w ciągu tygodnia od otrzymania informacji o ocenie niedostatecznej, prac klasowych - w ciągu dwóch tygodni od podania przez nauczyciela informacji o ocenie niedostatecznej. Nie poprawia się ocen z odpowiedzi ustnych, prac domowych, ćwiczeń na lekcji i kartkówek. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% zajęć z biologii w semestrze, może nie być klasyfikowany. Może ubiegać się o egzamin klasyfikacyjny na podstawie obowiązujących przepisów. Oceny są jawne wobec ucznia i jego Rodziców. Uczeń i jego Rodzice, znając oceny cząstkowe i sposób ustalania oceny końcowej (pkt.31), znają przewidywaną ocenę końcową na semestr. Rodzice mogą otrzymać do wglądu pisemne prace ucznia i zwrócić się z prośbą do nauczyciela o uzasadnienie oceny. Nauczyciel informuje uczniów o przewidywanych ocenach końcowych (semestralnych lub rocznych) w terminie ustalonym w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy. Ocenę pozytywną na I semestr i koniec roku może otrzymać uczeń, który zaliczył wszystkie sprawdziany, co najmniej na ocenę dopuszczającą. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na semestr I jest zobowiązany do zaliczenia nieopanowanego materiału w semestrze II, w terminie ustalonym przez nauczyciela. Ocena końcowa jest średnią ważoną, policzoną ze średniej arytmetycznej ocen za bieżącą pracę w semestrze (kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, ćwiczenia na lekcji, prace projektowe, aktywność, itp.) oraz średniej arytmetycznej ze sprawdzianów. W przypadku braku ocen za bieżącą pracę podstawą do ustalenia oceny końcowej jest średnia arytmetyczna ocen ze sprawdzianów. OCENĘ SEMESTRALNĄ za I semestr oblicza się następująco: OCENA SEMESTRALNA = 0,4 B + 0,6 S gdzie: B - średnia arytmetyczna ocen za bieżącą pracę w semestrze (oblicza się ją dzieląc sumę ocen przez liczbę ocen uzyskanych przez ucznia) S - średnia arytmetyczna ocen ze sprawdzianów (oblicza się ją dzieląc sumę ocen uzyskanych ze sprawdzianów przez liczbę sprawdzianów, bez względu na to czy uczeń był na wszystkich sprawdzianach obecny Średnią obliczoną ze wzoru przelicza się na oceny następująco: ŚREDNIA OCENA < 1,7 niedostateczny 1,7 - 2,699 dopuszczający 2,7 - 3,599 dostateczny 3,6 - 4,59 dobry 4,6 - 5,39 bardzo dobry >=5,4 celujący OCENĘ ROCZNĄ (na koniec roku szkolnego) oblicza się następująco: OCENA ROCZNA = 0,4 X semI + 0,2 B semII + 0, 4 S semII gdzie: X semI - średnia ważona za I semestr B semII - średnia arytmetyczna ocen za bieżącą pracę w II semestrze (oblicza się ją dzieląc sumę ocen przez liczbę ocen uzyskanych przez ucznia) S semII - średnia arytmetyczna ocen ze sprawdzianów (oblicza się ją dzieląc sumę ocen uzyskanych ze sprawdzianów w II semestrze przez liczbę sprawdzianów bez względu na to, czy uczeń był na wszystkich sprawdzianach obecny) Za udział w Olimpiadzie Biologicznej uczeń otrzymuje następujące przywileje: uczeń, który napisał bardzo dobrą pracę na Olimpiadę Biologiczną , a nie zakwalifikował się do pozaszkolnego etapu Olimpiady Biologicznej otrzymuje cząstkową ocenę bardzo dobrą, uczeń, który został zakwalifikowany do pozaszkolnego etapu Olimpiady Biologicznej otrzymuje cząstkową ocenę celującą, oraz podwyższenie średniej ważonej na koniec roku szkolnego, zależnie od liczby punktów uzyskanych w etapie szkolnym Olimpiady Biologicznej: 20 - 29 pkt. - +0,2 30 - 39 pkt. - +0,4 40 - 50 pkt. - +0,7 uczeń, którego praca badawcza na Olimpiadę Biologiczną otrzymała wyróżnienie na Olimpiadzie Biologicznej otrzymuje cząstkową ocenę celującą, uczeń, który zakwalifikował się do ogólnopolskiego etapu Olimpiady Biologicznej otrzymuje cząstkową ocenę celującą, oraz końcową ocenę celującą w danym roku szkolnym, uczeń, który jest finalistą Olimpiady Biologicznej jest zwolniony z egzaminu maturalnego z biologii. Za udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej uczeń otrzymuje następujące przywileje: uczeń, który zakwalifikował się do „dogrywki” na etapie szkolnym Olimpiady Wiedzy Ekologicznej otrzymuje cząstkową ocenę bardzo dobrą, uczeń, który zakwalifikuje się do pozaszkolnego etapu Olimpiady wiedzy Ekologicznej otrzymuje cząstkową ocenę celującą. finalista konkursu otrzymuje cząstkową ocenę celującą i podwyższenie średniej na koniec roku o 0,5. Za udział w innych konkursach o tematyce biologicznej uczeń otrzymuje następujące przywileje: za zakwalifikowanie się do etapów pozaszkolnych uczeń otrzymuje cząstkową ocenę celującą, finalista konkursu otrzymuje cząstkową ocenę celującą i podwyższenie średniej na koniec roku o 0,5. Podwyższenie średniej ważonej uczeń może uzyskać za inne osiągnięcia - np. aktywną pracę w ramach biologicznych programów edukacyjnych, aktywny udział w realizacji międzynarodowych programów badawczych i edukacyjnych np. programu GLOBE, aktywny udział w działaniach proekologicznych, prozdrowotnych na terenie szkoły i poza szkołą. Jeśli zdaniem nauczyciela oceny z pracy bieżącej nie odzwierciedlają właściwie pracy ucznia w semestrze nauczyciel może pod koniec semestru wystawić dodatkową ocenę za pracę bieżącą: np.: uczeń na początku semestru otrzymał wysoką ocenę z pracy bieżącej, a później nie angażował się w pracę na zajęciach (np. uczeń wykonał < 50% prac ćwiczeniowych) - nauczyciel w tym przypadku może pod koniec semestru wystawić dodatkowa ocenę cząstkową adekwatną do zaangażowania ucznia w drugiej części semestru i jednocześnie obniżającą średnią ważoną np.: uczeń na początku semestru otrzymał niską ocenę z pracy bieżącej, a później bardzo angażował się w pracę na zajęciach - nauczyciel w tym przypadku może pod koniec semestru wystawić dodatkowa ocenę cząstkową adekwatną do zaangażowania ucznia w drugiej części semestru i jednocześnie podwyższającą średnią ważoną. W przypadku wzorowego wypełniania obowiązków ucznia na zajęciach biologii, może być wystawiona ocena końcowa wyższa, niż wynikająca ze średniej ważonej. W przypadku lekceważenia obowiązków ucznia na zajęciach biologii, może być wystawiona końcowa ocena niższa, niż wynikająca ze średniej ważonej. W przypadku zmiany profilu klasy, uczeń przychodzący do klasy, w której biologia realizowana jest w innym zakresie programowym, uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia wiadomości i umiejętności z wcześniejszych semestrów nauki przedmiotu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, po konsultacjach z uczniem i przyjęciu zobowiązania pisemnego od ucznia. Uczniowie są zobowiązani do zapoznania się z przedmiotowym systemem oceniania oraz zakresem wymagań przedmiotowych znajdujących się na internetowej stronie szkoły. Fakt zapoznania się z PSO i zakresem wymagań z biologii uczniowie i rodzice potwierdzają, co roku, następującym wpisem w zeszycie przedmiotowym: "Zapoznaliśmy się z przedmiotowym systemem oceniania z biologii w L LO z Oddziałami Integracyjnymi oraz zakresem wymagań przedmiotowych z biologii. Podpis ucznia i podpis rodzica" Przedmiotowy regulamin oceniania z biologii może ulegać modyfikowaniu. O zmianach uczniowie są informowani na początku semestru. Nauczyciele biologii L LO