error
fk

fk fk

fk

fk

fk fk

Program GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) jest międzynarodowym programem, który skupiając uczniów, nauczycieli i naukowców umożliwia poznawanie globalnych problemów środowiska. W ramach Programu w 110 krajach świata, funkcjonuje sieć ponad 20000 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, badających problemy ekologiczne środowiska oraz dzielących się informacjami z tego zakresu z całą międzynarodową społecznością. Wszystkie te działania są prowadzone pod kierunkiem specjalnie przeszkolonych dla potrzeb Programu nauczycieli, utrzymujących ścisły kontakt z koordynatorem krajowym, odpowiedzialnym za zarządzanie Programem, wspomaganie merytoryczne i organizacyjne oraz tworzenie warunków sprawnej jego realizacji i rozwoju w naszym kraju. Zainteresowane szkoły mające dostęp do sieci Internet, przeprowadzają obserwacje dotyczące pokrycia terenu, sezonowości, a także prowadzą pomiary wybranych wskaźników klimatycznych, hydrologicznych i glebowych. Uzyskane wyniki zestawiane na specjalnych formularzach przesyłane są drogą internetową bazy danych Programu. Misję Programu GLOBE można zdefiniować w trzech następujących punktach: Kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez aktywne uczestnictwo w ochronie środowiska naturalnego. Podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki. Propagowanie naukowego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych

Globe games są to seminaria pokazujące ciekawą stronę nauk biologicznych

Strona Programu
Zapraszamy do udziału!


Galeria Zdjęć