Akty prawne

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) -Art. 1, Art.71 ust.1, p. 2 i ust.3.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2013r., poz. 532).


§ 25. ust. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

pkt 1) Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

pkt 2) Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

pkt 3) Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

pkt 4) Koordynowanie działalności informacyjno - doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

pkt 5) Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego;

pkt 6) Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno -pedagogicznej.

§ 25. ust. 2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.)


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r., Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami) wprowadzające funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizowanego we współpracy z poradniami psychologiczno–pedagogicznymi. Wyznacza też ramy organizacyjne dla opracowania przez poszczególne typy szkół i placówek wspomnianych wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego.
Doradztwo Zawodowe w L LO 2016 © Wszelkie prawa zastrzeżone | Twórca strony: Jan Przychodniak | Baner: Jakub Adamczyk